Условия за използване на интернет сайта

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Ресторант Бъфало, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите условия:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

-достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

-достъп до коментарите и даването на ретинги в сайта;

-създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълтнителни възможности за достъп до информационните ресурси;

-получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Ресторант градина Бъфало.

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а не регламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

Ресторант Бъфало се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация.
Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Ресторант Бъфало може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Ресторант Бъфало на посочения адрес или e-mail за контакти.

V. Ограничаване на отговорността

Ресторант Бъфало прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ресторант Бъфало не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Ресторант Бъфало за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Ресторант Бъфало не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Ресторант Бъфало не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Ресторант Бъфало има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или не регламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Ресторант Бъфало си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

Възможност за публикуване на коментари

Възможност за добавяне на аватар и потребителски профил;

Получаване на бюлетин с новостите на сайта.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

Ресторант Бъфало си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

Ресторант Бъфало си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

Ресторант Бъфало си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в

Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от месец Юли 2016 г.